Lion

Gemeenteried

De gemeenteried is it heechste orgaan fan it gemeentebestjoer. De ried beslist oer it belied en nimt alle oare beslissings dy't foar de gemeente fan belang binne. Ienris de fjouwer jier kieze de ynwenners fan Ljouwert fan 18 jier en âlder in nije gemeenteried.