Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Politiek Podium 9 september

Publicatiedatum: 
7 sep 2020

Woensdag 9 september is de raadsavond gevuld met dialoog. Bij de informatieronde Open Podium is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. De fracties hebben de reacties meegewogen in het bepalen van een standpunt. In het debat van woensdag is het tijd de standpunten kenbaar te maken en hierover met elkaar en met de portefeuillehouder in dialoog te gaan.

De onderwerpen van gesprek zijn de nota visie op kunst en cultuur in de gemeente Leeuwarden, de uitvoeringsnota creatieve broedplaatsen, aanpassing Speelmanskwartier en prijsvraag zalen Schaaf en tot slot de visie nota evenementenbeleid.

Het college stelt in de nota visie op kunst en cultuur voor om ons als gemeente te richten op: het meedoen van onze inwoners; het versterken van het artistieke klimaat; inzetten op meertaligheid (City of Literature) en het versterken van de economie  en het cultuurtoerisme.

Bij de uitvoeringsnota creatieve Broedplaatsen stelt het college voor om de locaties DOAS, Haniahof, Sint Anthonystraat 7a/9 en de Westerkerk tot en met 2028 te behouden als locaties die zich elk op hun eigen wijze kunnen (door)ontwikkelen tot laagdrempelig openbaar toegankelijke maak-, experimenteer- en podiumplek voor jonge (nieuwe) talenten en culturele / creatieve ondernemers.

Het onderdeel visie Speelmanskwartier en prijsvraag zalen Schaaf gaat om de vraag of de visie aangepast wordt en Schaaf op dezelfde voet door kan. Ook de vraag of zalen Schaaf aangewezen kan worden als culturele broedplaats zal onderwerp van gesprek zijn.

Laatste onderwerp van de avond is het evenementenbeleid. De vraag die voorligt is welk ambitieniveau de gemeente wil bereiken in relatie tot inzet en kosten. Eind vorig jaar is hierover een gesprek met de samenleving gevoerd. De resultaten van die bijeenkomst worden betrokken bij het bespreken van dit onderwerp.

Alle informatie staat in ons raadsinformatiesysteem. De bijeenkomst is live te volgen via onze stream en omroep LEOMiddelsé.