Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Stadhuis

Wie wordt onze nieuwe burgemeester

Publicatiedatum: 
21 jan 2019

Burgemeester Ferd Crone heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is gestart en u kunt meepraten. We nodigen u daarvoor van harte uit op maandag 28 januari van 20.00 – 22.00 uur in De Kanselarij aan de Turfmarkt in Leeuwarden.

Uw mening telt!

De sollicitatiecommissie stelt uw mening  zeer op prijs. Kom daarvoor naar de bijeenkomst op maandag 28 januari in De Kanselarij. Tijdens deze  bijeenkomst bespreken we wat we belangrijk vinden bij een burgemeester. Wat moet hij of zij kunnen en wat voor type mens moet het zijn. Zoeken we een mensen-mens  of vooral een bestuurder. En, hoe moet hij of zij optreden als het om veiligheid en openbare orde gaat en moet de kandidaat zijn/haar talen spreken. Maar ook, hoe kan de burgemeester nationaal en soms internationaal de belangen van onze gemeente behartigen. Aan de hand van stellingen proberen we te benoemen hoe een burgemeester kan bijdragen aan een plezierige leefomgeving voor inwoners, organisaties en bedrijven in onze gemeente. De uitkomst van deze avond wordt mede input voor de gesprekken die met de sollicitanten gevoerd worden.  Uw inbreng doet er dus wel degelijk toe en we roepen u dan ook op om er de 28e januari bij  te zijn.

Sollicitatieproces

De eerste stap in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester is het maken van een profielschets met een opsomming van kwaliteiten die een kandidaat moet hebben. De pdf profielschets (PDF, 799.47 KB) is in grote lijnen als concept beschreven maar er is ruimte opengelaten voor uw input. Kom daarom meepraten.

Nadat de vacature met profielschets is uitgezet kunnen kandidaten solliciteren. Met een aantal van hen worden gesprekken gevoerd.  De gesprekken worden namens de gemeenteraad gevoerd door de vertrouwenscommissie die bestaat uit een raadslid van elke fractie.Deze commissie maakt een keuze uit de kandidaten en brengt hierover een advies uit aan de gemeenteraad. Daarna stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Dit gaat met het advies van de CdK naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.De minister draagt de kandidaat voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester en de Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester daarna in de gemeenteraad.

Taken burgemeester

Wat doet een burgemeester nou eigenlijk allemaal precies en waar is hij of zij verantwoordelijk voor. De burgemeester heeft een aantal rollen en bevoegdheden. Zo is hij voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

De burgemeester is inhoudelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Zo kan hij optreden tegen overlast, ordeverstroringen en het voorkomen van gevaar. Bij  calamiteiten zoals rampen en zware ongevallen is hij de baas.

De burgemeester zit vaak in landelijke overleggen en werkgroepen om de belangen van de gemeente te behartigen.

Waar de meeste inwoners de burgemeester vaak van kennen is de representatieve rol die hij of zij heeft. De burgemeester is het boegbeeld van de gemeente bij plechtigheden en festiviteiten en vertegenwoordigt de gemeente wanneer bijvoorbeeld een lid van het Koninklijk Huis op bezoek komt.  De burgemeester heeft ook een rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen.

Vragen en aanmelden

Hierboven hebben we duidelijk gemaakt wat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester inhoudt en wat uw bijdrage daar aan kan zijn. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen  met de griffie van de gemeenteraad die het proces ondersteunt. De griffie is te bereiken tijdens kantooruren via telefoon 058 – 233 2372 of mail griffie@leeuwarden.nl . Als wij op uw komst mogen rekenen dan stellen we het op prijs even een seintje van u te ontvangen via telefoon of mail.